ขึ้นทะเบียนขออนุญาตอาหาร

การผลิตหรือนำเข้าอาหารเพื่อจำหน่ายต้องขึ้นทะเบียนและขออนุญาต 2 ขั้นตอนดังนี้

  1. ขออนุญาตสถานที่
  2. ขออนุญาตผลิตภัณฑ์
ขออนุญาตสถานที่
    • ขอสถานที่ผลิตอาหาร (กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน)

ผู้ผลิตรายเล็ก มีคนงานน้อยกว่า 7 คน ใช้เครื่องจักร,อุปกรณ์ไฟฟ้า,ก๊าซหุงต้ม นำมา คำนวนเป็นแรงม้าได้น้อยกว่า 5 แรงม้า

    • ขอใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีเข้าข่ายโรงงาน)

ผู้ผลิตรายใหญ่ มีคนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป ใช้เครื่องจักร,อุปกรณ์ไฟฟ้า,ก๊าซหุงต้ม นำมาคำนวนเป็น 5 แรงม้าขึ้นไป

ผู้นำเข้า นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชาอาณาจักร โดยมีสถานที่เก็บอาหารที่เหมาะสม